مالیاتی

شرایط بخشودگی جرائم بدهکاران مالیاتی

شرایط بخشودگی جرائم بدهکاران مالیاتی

از انواع ديگر ضمانت هاي اجرايي مالياتي مي توان به جرايم مالياتي اشاره نمود. اين جرايم در هر مورد با توجه به نوع تخلف با يكديگر متفاوتند و از آن ها به عنوان «عامل بازدارنده از فرار مالياتي و پرداخت به موقع ماليات» ياد مي كنند. اين نوع ضمانت اجرا معمولاً به صورت افزايش مبلغ ماليات مي باشد. بدين صورت كه مؤدي مكلف است درصدي از ماليات متعلقه را اضافه بر كل ماليات قطعي شده پرداخت کند .

جرايم مالياتي هيچگاه به منظور كسب درآمد براي دستگاه مالياتي وضع نشده است بلكه هدف از آنها، تنبيه و مجازات مؤدياني است كه در انجام وظايف خود براي تشخيص ماليات كوتاهي نموده و يا از انجام آن خودداري كرده اند. از اين روست كه به دستگاه مالياتي اين اختيار داده شده است كه براي تشويق مودیان به پرداخت ماليات در مواقع مقتضی قسمتي از اين جرايم را ببخشند .در اين قسمت به دليل تنوع و کثرت جرايم مالياتي، آنها را در دو قسمت جرايم مالياتي مرحله تشخيص و جرایم مالیاتی مرحله وصول مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهيم.

جرایم ارتکابی در حوزه ی مالیات هم قطعا به تبعیــت از همین اصل اساســی كه ضابطه ی جــرم را تعریف می‌كند صــورت می گیرد. جرایــم مالیاتــی هم به صــورت فعــل قابلیت ارتــکاب دارند و هم به صورت ترک فعل. در قانــون مالیات ها برای اولین بــار مصادیق جرم مشــخص شــد و جرم انگاری صورت گرفت ولی این امر به این منزله نیست كه ما هر اقدامی را در قانون مالیات ها با آن مواجه شدیم بگوییم جرم است. جرم تعریف خاص خود را دارد. نظــام کیفری و سیاســت های کیفری و جنایی حاکم كه به وســیله ی دولت ها اعمال می شــود مبتنی بر اصولی است. جرم انگاری ها و جرم زدایی ها تابع اصول هســتند. قانونگذار نمی تواند یك شبه بگوید این پدیده جرم است.

 

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکبان حسب مورد، به مجازات محکوم می گردند

 1. تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن.

 2. اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.

 3. ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی به ســازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام.

 4. عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه بــا وصول یا کســر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به ســازمان امور مالیاتــی در مواعد قانونی تعیین نشده.

 5. تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.

 6. خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تســلیم اظهارنامه ی مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی.

موسسه حقوقی وکیل برتر در دپارتمان حقوق مالیاتی با در اختیار داشتن یک تیم متشکل از وکیل دادگستری  و مشاوران حقوقی متخصص امور مالیاتی آماده ارائه خدمات در زمینه دعاوی مالیاتی به مودیان محترم می باشد.

چنانچه مرتکــب هریک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو ســال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود

۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی.

 ۲ـ ممنوعیــت از اصدار برخی از اســناد تجاری.

 مســئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مســئولیت کیفری شــخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.

 

بخشنامه صادر شده برای بخشودگی جرایم مالیاتی به شماره  ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ 8/5/1398

شرایط بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعلام شد. سازمان امور مالیاتی بخشودگی جرایم ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳،۱۹۷،۱۹۹ در صورت پرداخت اصل بدهی و جرایم غیرقابل بخشش تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۸ را ابلاغ نمود.

این بخشنامه که با امضای امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که به اداره های کل مربوطه سراسر کشور ابلاغ شده، آمده است:

 1. بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش اشخاص حقوقی دولتی حداکثر تا سقف درصدهای تعیین شده موضوع بندهای (2،1 و 3) بخشامه شماره 200/98/41 مورخ 8/5/98با رعایت ضوابط مربوط به ارسال فهرست معاملات موضوع این بخشنامه، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

 2. درخصوص مودیانی که در راستای بخشنامه شماره 200/98/69 مورخ 30/7/98 بدهی خود را تا تاریخ 4/8/98 پرداخت نموده اند، درصورت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ 4/8/98 میزان بخشودگی جرائم صددرصد (100%) می باشد.

 3. با توجه به بند (4) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 8/5/98 که تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده را ملاک درصدهای قابل اعمال برای بخشودگی جرائم  مالیاتی عنوان نموده، لذا محدودیتی در ارائه درخواست و اعمال آن در سیستم های مربوطه ندارد و بر اساس تاریخ پرداخت، اقدامات لازم انجام می پذیرد.

 4. درخصوص مودیانی که فهرست معاملات خود را تا تاریخ 4/8/98(با توجه به بند 3 فوق) ارسال ننموده اند در صورت ارسال تا پایان سال جاری می توانند از میزان بخشودگی جرائم مالیاتی بر اساس تاریخ پرداخت بدهی قطعی شده و یا ارسال فهرست معاملات (هرکدام به عنوان آخرین اقدام مودی بوده) از بخشودگی جرائم موضوع بندهای (3،2،1) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 8/5/98بهره مند شوند.

 5. مودیانی که به واسطه معافیت های قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده ندارند لکن به لحاظ عدم انجام برخی تکالیف قانونی مشمول جریمه شده اند، در صورت ارائه درخواست بخشودگی جرائم  مالیاتی و انجام اقدامات لازم در خصوص ارسال فهرست معاملات سال های 1395 و 1396 و 1397 حسب مورد از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع بندهای (2،1و 3) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 8/5/98 برخوردار خواهند شد.

 6. کلیه مودیانی که به واسطه مطالبات از دولت (کارفرمایان بخش دولتی) امکان پرداخت بدهی های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از دولت یا تسویه بدهی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و یا تهاتر به موجب مصوبه هیات محترم وزیران، بدهی قطعی شده خود را پرداخت نمایند، صددرصد (100%) جرایم قابل بخشش آنها بخشوده می شود.

6/1- در صورت تسویه بدهی، میزان بخشودگی جرایم ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موضوع بند (6) فوق با در نظر گرفتن تاریخ ارسال فهرست های مربوط و در صدهای موضوع بندهای (1، 2 و 3) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 8/5/98 تعیین می شود.

 1. بخشودگی جرائم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت دوره ای (دوره های سه ماهه) نیز امکان پذیر است.

 2. بخشودگی جرایم سایر موارد خاص که در بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 8/5/98 و شماره 200/98/45 مورخ 27/5/98، شماره 200/98/65 مورخ 8/7/98 و شماره 200/98/69 مورخ 30/7/98 و این بخشنامه پیش بینی نگردیده با رعایت مفاد بخشنامه های مذکور و این بخشنامه و حد اکثر تا سقف درصدهای تعیین شده در بندهای (2،1و 3) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود..

 

موسسه حقوقی وکیل برتر در دپارتمان حقوق مالیاتی با در اختیار داشتن یک تیم متشکل از وکلای پایه یک دادگستری  و مشاوران حقوقی متخصص امور مالیاتی آماده ارائه خدمات در زمینه دعاوی مالیاتی  و ثبت شرکت به مودیان محترم می باشد.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *