ماه: شهریور 1398

طلاق به درخواست مرد (زوج)

طلاق به درخواست زوج (مرد) طبق قانون مدنی ایران وقانون حمایت خانواده، درخواست وحق طلاق درایران، بامرد است. مرد هرزمان که بخواهد، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد دادخواست طلاق…