ازدواج موقت و آثار حقوقی آن

ازدواج موقت در قانون ازدواج در دو قالب کلی قرار می گیرد ازدواج دائم و ازدواج موقت که نام دیگر آن صیغه، متعه، نکاح منقطع…

ادامه ازدواج موقت و آثار حقوقی آن