مالیات های گمرکی و انواع آن

اصولا دولت ها برای واردات کالا از خارج از کشور، مبلغی که ماهیتا نوعی از مالیات است اما از آن به عوارض گمرکی تعبیر می شود وضع و دریافت می نمایند. این مالیات و عوارض گمرکی ازنواع مختلفی دارد که تعریفه آنها را دولت مشخص می نماید.

ادامه مالیات های گمرکی و انواع آن