شرکت در جرم و مجازات آن

شرکت در جرم وقتی محقق می شود که دو یا چند نفر در یک عمل مجرمانه در عنصر مادی و عملیات اجرایی جرم شراکت می کنند و یکی از معیارهای تفاوت آن با معاونت در آن است که در معاونت شخص در عملیات اجرایی دخالت ندارد.

ادامه شرکت در جرم و مجازات آن