برچسب: نرخ وکالت مهریه

وکیل مهریه

وکیل مهریه

وکیل مهریه وکیل مهریه نقش مهمی در موارد مربوط به امور خانواده، از جمله پرونده‌های مهریه، ایفا می‌کند. این وکیل باید دارای خصوصیات و مهارت‌های خاصی باشد تا بتواند بهترین…

unnamed

تعریف مهریه

مالی است که به هنگام عقد نکاح شرعا و عرفا و قانونا، ازطرف مرد به زن پرداخت می گردد وصداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می شود