برچسب: وصیت تملیکی

وصیت نامه x

انواع وصیت چیست؟

همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند انجام بدهند