مالیات علی الراس چیست و چگونه محاسبه می شود؟

زمانی که مودی مالیاتی در فرصت مقتضی اقدام به تحویل اظهارنامه مالیاتی ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به جداول مصوب هرسال اقدام به تعیین مالیات به صورت علی الراس می نماید.

ادامه مالیات علی الراس چیست و چگونه محاسبه می شود؟