برچسب: پرداخت نکردن نفقه

unnamed

ترک انفاق چیست؟

ترک انفاق چیست در روابط میان زن و شوهر برخی حقوق وجود دارد که صرفا مختص زن است. یعنی زن فقط حق دارد و شوهر فقط تکلیف به ادای این…