دسته: حقوق بین الملل

قراردادهای نفتی چیست

قراردادهای نفتی چیست در صنعت نفت مراحل انعقاد قرارداد به این ترتیب است که پس از تهیه نقشه‌ ها و مشخصات اجرایی طرح، اسناد مناقصه منتشر و از پیمانکاران برای…

تعریف حقوق دریاها

حقوق دریاها- حقوق آبراه های بین المللی-حقوق بین الملل –منابع حقوق دریاها – عرف بین المللی –  آبهای داخلی در قسمت زیر درباره ی حقوق دریاها و آبراه های بین…

اخذ نمایندگی خارجی

اخذ نمایندگی خارجی با توجه به گسترده شدن ابعاد بازار تجارت و صادرات و واردات تجار، ثبت شعبه یا اخذ نمایندگی خارجی از اهمیت بخصوصی برخوردار شده است. قبل از…