دسته: کار و تامین اجتماعی

بیمه زنان غیر شاغل

چکیده تامین آینده و پس‌ اندازِ‌قابل اتکا برای زنان خانه‌داری که شاغل نیستند، از مهم‌ترین دغدغه‌هاست. در راستای رفع این دغدغه، سازمان تامین اجتماعی «بیمه زنان خانه‌دار» را برای این…