معامله معارض از نظر قانونی چه حکمی دارد؟

معامله معارض یکی از جرایم شايع مربوط به حقوق ثبت اسناد و املاک، جرم معامله‌معارض است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جرم معامله…

ادامه معامله معارض از نظر قانونی چه حکمی دارد؟