مطالبه مهریه بعد از بخشش آن

در خصوص رجوع از بخشش مهریه 6 حالت متصور است. که در برخی از آن مانند طلاق توافقی می توان از بخشش مهریه رجوع کرد که در این صورت طلاق ملغی است و در برخی حالت دیگر مانند برائت ذمه شوهر زوجه حق رجوع ندارد.

ادامه مطالبه مهریه بعد از بخشش آن