جرم توهین و فحاشی و مجازات آن

توهين در لغت به معناي خوار كردن، سبك داشتن، خواري و خفت آمده است. و توهین به دو دسته ساده و مشدد تقسیم می‌شود و تفاوت توهین و افترا در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

ادامه جرم توهین و فحاشی و مجازات آن