تفاوت جرم مشهود و جرم غیر مشهود

جرم مشهود جرمی است که اندکی پس از ارتکاب آن قابل تعقیب است و جرم غیرمشهود به جرایمی گفته می‏شود، که از زمان ارتکاب آن مدتی گذشته است و برای اثبات آن به شهود آنی دسترسی نیست.

ادامه تفاوت جرم مشهود و جرم غیر مشهود