وکالت دعاوی کیفری /خیانت در امانت

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از…

ادامه وکالت دعاوی کیفری /خیانت در امانت