بخشودگی مالیاتی چیست

جرائم مالیاتی از مهم ترین چالش های حقوقی مالیاتی است. اما همه ساله دولت برای تشویق مجرمین و بدهکاران مالیاتی به پرداخت مالیات لیستی از موارد بخشودگی مالیاتی را اعلام می کند. اما این بخشودگی مالیاتی شرایطی دارد که به آنها اشاره می کنیم.

ادامه بخشودگی مالیاتی چیست

بخشودگی جرائم مالیاتی چه شرایطی دارد؟

دولت همه ساله شرایطی را برای بخشودگی جرائم مالیاتی اعلام میکند. این کار برای تشویق بدهکاران مالیاتی به پرداخت بدهی مالیاتی است.

ادامه بخشودگی جرائم مالیاتی چه شرایطی دارد؟