تقسیط مهریه

تقسیط مهریه دادخواست اعسار، دادخواستی ساده است که مرد در آن اعلام می‌کند با توجه به این نکته که همسرش مطالبه مهریه کرده و…

ادامه تقسیط مهریه