سقط جنین و مجازات آن

سقط جنین انواعی دارد که به اختصار در این مطلب شرح می دهیم که فقط سقط جنین در نوع جنایی آن جرم است و دارای مجازات می باشد که مجازات آن علاوه بر دیه شامل حبس تعذیری نیز می باشد که تعیین نوع مجازات سقط جنین برحسب مورد اتخاذ می گردد.

ادامه سقط جنین و مجازات آن