اغفال دختران و مجازات مجرمان

فریب دادن دختران از طریق وعده ای پوشالی و جذاب ومثل اینکه با تو ازدواج می کنم و خوشبختت می کنم و با من به ثروت می رسی که به دنبال این وعده های توخالی سوءاستفاده های مالی و جنسی به همراه دارد هرچند که در قاون مجازات اسلامی برای چنین جرم های مجازات هایی تعیین شده است ولی هیچ گاه این مجازات ها آسیب های روحی و روانی و زیان ها وخسارت های معنوی وارد بر این دختران را جبران نمی کند.

ادامه اغفال دختران و مجازات مجرمان