تصرف در حقوق به چه معناست؟

تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد

ادامه تصرف در حقوق به چه معناست؟