تعریف معاونت در جرم و مجازات آن

معاونت در جرم به این معناست که فرد بدون دخالت مستقیم در عمل مجرمانه با تطمیع و فریب و دسیسه و..شروع به معاونت در جرم می‌کند که تحقق معاونت در جرم دارای شرایطی است و مجازات آن نیز در قانون تعیین شده است.

ادامه تعریف معاونت در جرم و مجازات آن