طلاق قضایی و انواع آن

در شرایطی که ادامه زندگی مشترک برای زن غیر قابل تحمل باشد و شوهر طلاق را نپذیرد و از این حق قانونی خود سوء استفاده کند تا از این طریق در حق زن اجحاف و کوتاهی شود، زن اجازه دارد که از حاکم (قاضی)درخواست طلاق کند حاکم نیز مرد را به طلاق مجبور خواهد کرد و اگر شوهر خودداری کرد خود حاکم زن را طلاق خواهد داد که به این نوع طلاق، طلاق قضایی یا طلاق به حکم دادگاه هم گفته می شود.

ادامه طلاق قضایی و انواع آن

طلاق به در خواست زن ( زوجه)

طلاق به در خواست زن ( زوجه) زن، در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، فقط در موارد محدودی حق طلاق دارد. تقاضای طلاق…

ادامه طلاق به در خواست زن ( زوجه)