مفهوم دعاوی خانوادگی چیست

زمانی که زن و مرد با یکدیگر ازدواج می کنند به طور کلی یکسری حق و تکلیف برایشان رقم می خورد و موظف به انجام آن هستند حال زمانی که این حق و تکلیف را موظف به انجام آن هستند سرباز زنند و از انجام آن امتناع کنند دعاوی مطرح شده عنوان دعاوی خانوادگی به خود می گیرد.

ادامه مفهوم دعاوی خانوادگی چیست