عقد نکاح و اصول حاکم بر آن

عقد نکاح و اصول حاکم بر آن هر کاری نیازمند اصولی است .هنگامی که یک اصل پذیرفته شد، حالت بنیادی پیدا می کند. اصول پذیرفته…

ادامه عقد نکاح و اصول حاکم بر آن