تفاوت میان عوارض و مالیات

یکی از مهم ترین منابع درآمد دولت ها دریافت عوارض و مالیات است. اما چه زمانی به وجوه دریافتی توسط دولت مالیات گفته می شود و چه زمانی به آنها عوارض اطلاق می شود؟
تفاوت عوارض و مالیات چیست؟

ادامه تفاوت میان عوارض و مالیات