رابطه نامشروع با دختر باکره و مجازات آن

رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی رد کرده اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده اند.

ادامه رابطه نامشروع با دختر باکره و مجازات آن