حل اختلاف مالیاتی و روش های رسیدگی به آن

اختلافات مالیاتی بین مودیان و سازمان امور مالیاتی امری بسیار رایج است. قوانین و مقررات مالیاتیبا پیش بینی این امر مراجع مختلفی را برای رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی بین مودیان و سازمان امور مالیاتی پیش بینی نموده اند که مودیان می توانند با مراجعه به آنها نسبت به حل اختلاف درخواست رسیدگی نمایند.

ادامه حل اختلاف مالیاتی و روش های رسیدگی به آن