مالیات هنرمندان

مالیات یکی از مهم ترین منابع مالی دولت ها است. اما همیشه گروهی به دلایلی که برای دولت ها اهمیت دارد از پرداخت مالیات معاف هستند. در ایران اقشار کم درآمد، هنرمندان و… درحال حاضر معافیت مالیاتی هنرمندان با توجه به درآمدهی بسیار زیادی که دراند یکی از موضوعات پرچالش و مورد بحث در نظام حقوقی و مالیاتی ایران می باشند.

ادامه مالیات هنرمندان