آیا یارانه نقدی جزئی از نفقه می‌باشد؟

اگر یارانه را به عنوان بخشی از نفقه تلقی کنیم، طبق قانون از آنجا که پرداخت نفقه به عهده شوهر است و ریاست خانواده نیز با او است، باید یارانه نقدی مشابه طرح فعلی به حساب شوهر پرداخت شود و در صورت عدم هزینه‌کرد یارانه توسط مرد در راستای هزینه‌های زندگی، همانند مطالبه نفقه، زن حق مراجعه به دادگاه را داشته باشد. اما آنچه امروز در مراجع قضایی پذیرفته شده این است که یارانه جزو نفقه محسوب نمی‌شود و آثار حقوقی نفقه را در آیین دادرسی مدنی نیز ندارد.

ادامه آیا یارانه نقدی جزئی از نفقه می‌باشد؟

نفقه زوجه چیست؟ نحوه پرداخت نفقه به چه صورت است؟

پرداخت نفقه نفقه زوجه در قانون مدنی براساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، شوهر باید نفقه زن را پرداخت کند و براساس ماده اصلاحی ۱۳۸۱ قانون…

ادامه نفقه زوجه چیست؟ نحوه پرداخت نفقه به چه صورت است؟

انواع نفقه چیست؟

فقه به معنی هزینه، خرج ومخارج هر روزه ، قانون مدنی نیزدر ماده 1199 در بحث الزام به انفاق نفقه ی اولاد را بر عهده پدر قرار داده شده

ادامه انواع نفقه چیست؟