وصیت نامه چیست و اقسام آن کدام اند؟

همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند انجام بدهند. اما پس از فوت انسان، اختیار تصرف در اموال و دارایی ها از فرد سلب می شود؛ حال آنکه در بسیاری از مواقع ممکن است که فرد خواسته ها و اهدافی داشته باشد که به آن‌ها دست نیافته باشد. در واقع وصیت دو نوع است : عهدی و تملیکی.

ادامه وصیت نامه چیست و اقسام آن کدام اند؟

انواع وصیت چیست؟

همه افراد در طول مدتی که در قید حیات هستند این امکان را دارند که در اموال و دارایی های خود هرگونه تصرفی را که بخواهند انجام بدهند

ادامه انواع وصیت چیست؟