حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق چگونه امکان پذیر است؟

مطابق قانون چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد، با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

ادامه حذف نام همسر از شناسنامه پس از طلاق چگونه امکان پذیر است؟