استرداد جهیزیه

جهیزیه بخشی از وسایل زندگی است که طبق آداب و رسوم متدوال در ایران توسط خانواده عروس برای شروع زندگی به زوجین اهدا می شود. اما مالکیت این اموال همچنان با دختر است و هر زمان که اراده کند می تواند آنها را مسترد نماید. در این مقاله به روش های استرداد جهیزیه خواهیم پرداخت.

ادامه استرداد جهیزیه