سایت شرط بندی و قمار و مجازات آن

در فقه و حقوق ایران مقوله بازی به طور عام و بازی های رایانه ای و دیجیتال به طور خاص عنوان و جایگاه مستقلی ندارند، اما احکام و مقررات بازی ذیل عنوان قمار یا قماربازی موردتوجه قرارگرفته است.اکثریت فقها درمورد این گروه از بازی ها قائل به حرمت هستند .در قانون مجازات اسلامی هم قمار تعریف شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

ادامه سایت شرط بندی و قمار و مجازات آن