پاره شدن پرده بکارت و نحوه محاسبه دیه آن

دیه پاره شدن پرده بکارت چگونه محاسبه می شود ؟ از آن جایی که ممکن است پرده بکارت دختران به هر دلیلی از قبیل تجاوز…

ادامه پاره شدن پرده بکارت و نحوه محاسبه دیه آن