کیف قاپی و مجازات آن

کیف قابی امروزه با انگیزه های مختلف و با وجود 3عامل سارق بالقوه وبا انگیزه و بزه دیده و محیط مناسب صوت می گیرد که در اینصورت ابتدا به کلانتری یا دادسرای محل مرجعه کرده و می توان از شهادت شهود حاضر در صحنه ی جرم و تصاویر ضبط شده توسط دروبین مدار بسته نزدیک صحنه ی سرقت برای کمک به پلیس کمک گرفت.

ادامه کیف قاپی و مجازات آن