برچسب: داوری بین زن و شوهر

داوری در دعاوی خانوادگی

طبق قانون حمایت از خانواده داوران باید دارای 3 ویيگی باشند،1-خویشاوندان متاهل آنان باشد. 2-دارای حداقل30سال سن باشند. 3-آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشند.

داوری در طلاق

دادگاه ها برای تمام انواع طلاق، شرط داوری را برای صدور رأی طلاق قرار می دهد. به این معنی که زوج و زوجه دو نفر از بستگان خود را جهت…