داوری در دعاوی خانوادگی

طبق قانون حمایت از خانواده داوران باید دارای 3 ویيگی باشند،1-خویشاوندان متاهل آنان باشد. 2-دارای حداقل30سال سن باشند. 3-آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشند.

ادامه داوری در دعاوی خانوادگی

داوری در طلاق

دادگاه ها برای تمام انواع طلاق، شرط داوری را برای صدور رأی طلاق قرار می دهد. به این معنی که زوج و زوجه دو نفر از بستگان خود را جهت داوری معرفی نموده و در صورتی که داوران نیز موفق به ایجاد صلح و سازش بین زن و مرد نشدند، رأی خود را جهت صدور حکم طلاق به دادگاه اعلام می نمایند.

ادامه داوری در طلاق