داوری در دعاوی خانوادگی

طبق قانون حمایت از خانواده داوران باید دارای 3 ویيگی باشند،1-خویشاوندان متاهل آنان باشد. 2-دارای حداقل30سال سن باشند. 3-آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشند.

ادامه داوری در دعاوی خانوادگی