مالیات غیر مستقیم و انواع آن

مالیات به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. مالیات های غیر میتقیم مالیات هایی هستند که به طور غیر مستقیم توسط شهروندان پرداخت می شود. مثل مالیات بر مصرف، مالیات بر ارزش افزوده و…

ادامه مالیات غیر مستقیم و انواع آن