تعریف نفقه

نفقه به معنی هزینه، خرج ومخارج هر روزه ، قانون مدنی نیزدر ماده 1199 در بحث الزام به انفاق نفقه ی اولاد را بر عهده پدر قرار داده و سپس در ماده 1204اقدام به تعریف آن در قالب تمثیل پرداخته و آن را عبارت

ادامه تعریف نفقه