مرخصی استعلاجی

مرخصی مخصوص زمان های بیماری بوده و تا بهبودی کامل فرد به تشخیص و تایید پزشک می تواند ادامه داشته باشد . در مرخصی استعلاجی فرد بخشی از حقوق خود را دریافت کرده و این میزان تا ۷۵ درصد حقوق و دستمزد روزانه بدون احتساب اضافه کاری معمول کارگر می باشد .

 

کارگر بعد از پایان مرخصی استعلاجی با مدارک پزشکی خود به تامین اجتماعی رجوع کرده و تامین اجتماعی با بررسی اسناد پزشکی و محاسبه حقوق و دستمزد فرد ۷۵ درصد حقوق و دستمزد روزانه ان را به عنوان حق استعلاجی پرداخت می کند .

 

نوعی دیگر مرخصی استعلاجی مربوط به حوادث ناشی از کار است در این حالت کارفرما و تامین اجتماعی موظف هستند که ۱۰۰ درصد حقوق و دستمزد روزانه کارگر را بپردازند و کارفرما باید حق بیمه کارگر را تا پایان ایام تعطیلی کاری پرداخت کرده و این دوران جزو سابقه کار وی هم محسوب می شود .

 

چیزی که کارگر حادثه دیده حتما باید در نظر بگیرد تا بتواند از مرخصی استعلاجی در زمان درمان استفاده کند ارسال اسناد و مدارک پزشکی و فرم حادثه در موعد مقرر به اداره کار و سازمان تامین اجتماعی می باشد . فرم حادثه ناشی از کار و اسناد استعلاجی باید حداکثر ظرف سه روز  بعد از وقوع حادثه به تامین اجتماعی و اداره کار ارسال شود و در پایان تعطیلی کاری هم کارگر شخصا به تامین اجتماعی مراجعه و مراحل قانونی را طی کند .

 

مرخصی استعلاجی پس از تائید پزشک معتمد باید به تائید کارفرما برسد و در کارت مرخصی ثبت و در سوابق در پرونده پرسنلی نگهداری شود.

 مرخصی استعلاجی به هر میزان که باشد از کارکرد ماهیانه در گواهی کار کسر و جهت دریافت غرامت ایام بیماری به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع می گردد.

مرخصی استعلاجی بنا به نوع آسیب جسمانی یا بیماری به دو نوع یا دو دسته تقسیم می‌شود.  

نوع اول مرخصی استعلاجی مربوط به اشخاصی است که بیماری آن‌ها با سه روز استراحت رو به بهبود نسبی خواهد رفت و پس از سه روز آمادگی حضور در محل کار و انجام وظایف محوله را خواهند داشت. و اما نوع دوم در مورد اشخاصی است که  نیاز به معالجه و استراحت بیشتر از سه روز دارند، مثل افرادی که جراحی‌های نسبتا سنگین داشته‌اند.

 

اگر نوع آسیب و بیماری جسمانی به نوعی باشد که با سه روز استراحت بهبود نسبی و تقریبی ایجاد شود، هزینه این سه روز مرخصی را خود کارفرما تقبل می‌کند و حقوق این مدت را به نیروی خود می‌پردازد، البته باید پزشک معتمد بیماری او را تایید و گواهی‌ای از این بابت صادر کند.

 

اما اگر نوع بیماری به نحوی باشد که نیاز به استراحت طولانی‌تر از سه روز داشته باشد در این صورت خود سازمان تامین اجتماعی باید گواهی صادر کند و البته هزینه حقوق این مدت را خود سازمان به عهده می‎گیرد.

انواع مرخصی استعلاجی با تاکید بر آیین نامه مربوطه

مرخصی بیماری

در خصوص این مرخصی باید بیان نمود که کارگران با کارمندان داری تفاوت است در خصوص مرخصی بیماری کارگران محدودیت مدت برای استفاده از مرخصی استعلاجی در طول سال وجود ندارد لکن برای کارمندان طبق گواهی پزشک معتمد حداکثر می توانند از چهار ماه در سال استفاده کنند مگر در صوت بیماری های لاعلاج .هر گاه كارمند شاغل بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او باشد بايد مراتب را در كوتاهترين مدت ممكن به اداره متبوع اطلاع دهد.

 

در موارد كمتر از ده روز گواهي پزشك را در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد ده روز و بيشتر در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت به مدير يا معاون واحد مربوط براي ارجاع به كارگزيني ارايه دهد. كارگزيني مكلف است گواهي پزشك معالج كارمند را براي اظهارنظر نزد پزشك معتمد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع ارسال دارد و در صورتي كه مفاد گواهي مورد تأييد قرار گيرد حكم مرخصي استعلاجي را صادر نمايد.

 

در صورتي كه پزشك معتمد در اختيار نداشته باشند، دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مكلف به همكاري و معرفي پزشك معتمد از ميان پزشكان خواهند بود. اگر كارمند به رأي پزشك معتمد دستگاه ذيربط معترض باشد موضوع به كميسيون پزشكي ارجاع مي شود و نظر اين كميسيون قطعي خواهد بود.

 

كميسيون پزشكي حداقل مركب از سه نفر پزشك خواهد بود كه بنا به درخواست سازمان متبوع كارمند و با توجه به نوع بيماري توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان تعيين خواهد شد. سازمانهاي مذكور مكلفند در اسرع وقت كميسيون را تشكيل و نتيجه را به سازمان مربوط اعلام نمايند.

 

 

 

تشخيص ابتلا كارمند به بيماري صعب العلاج و تعيين مدت معذوريت وي بر عهده كميسيون پزشكي است.

 

 

حداكثر مدت اين معذوريت در هر نوبت شش ماه است و قابل تمديد خواهد بود. در هر مورد كه موضوع به كميسيون پزشكي ارجاع مي شود نظر كميسيون كه به اتفاق يا به اكثريت اتخاذ شود قاطع خواهد بود.

 

به كارمندي كه از مرخصي استعلاجي استفاده مي نمايد تا چهار ماه و در صورتي كه به علت ابتلا به بيماري صعبالعلاج يا زايمان فرزندان توأمان مرخصي استعلاجي وي بيش از چهار ماه باشد تا حداكثر يك سال حقوق ثابت (شغل و شاغل و مابه التفاوت) و ساير فوق العاده هاي مستمر ماده (۶۸ )كه حسب مورد به كارمند داده شده است و همچنين در مورد بيماريهاي صعب العلاج در مدت زايد بر يكسال تا هنگامي مشمول ازكارافتادگي نشده باشد فقط حقوق ثابت به وي تعلق مي گيرد.

مرخصی استعلاجی برای  کارمندان خارج از کشور

حقوق و فوق العاده هاي كارمنداني كه در خارج از كشور به حالت اشتغال يا مأموريت خدمت مي كنند در مدت مرخصي استعلاجي در همان محل تا دو ماه به ارز و در مدت زايد بر آن پرداخت خواهد شد.

 

 

گواهينامهاي كه در مورد بيماري كارمند در خارج از كشور صادر شده بايد از حيث صحت صدور به تصديق سفارتخانه و يا كنسولگري ايران در محل برسد و در نهايت به تأييد پزشك معتمد سازمان مربوط نيز برسد و در صورت عدم تأييد موضوع در كميسيون پزشكي براي اظهار نظر قطعي مطرح خواهد شد.

 

مرخصي استعلاجي كارمند در صورتي كه بيماري او ادامه يابد با رعايت مقررات اين فصل قابل تمديد است. حفظ پست سازماني كارمند كه از مرخصي استعلاجي استفاده مي كند بيش از چهار ماه الزامي نيست. فوق العاده هايي كه در ايام مرخصي استعلاجي كه از چهار ماه در يك سال تجاوز نكند و همچنين در ايام مرخصي استحقاقي حسب مورد قابل پرداخت است.

نحوه و شرایط استفاده از مرخصی استعلاجی

  • هرگاه مستخدم شاغل ، بیمار شود و آن بیماري مانع از انجام خدمت او باشد مکلف است مراتب را در کوتاهترین زمان ممکن به اداره اطلاع و نسبت به ارائه گواهی استعلاجی به امور اداري اقدام نماید . عواقب عدم اعلام و عدم ارسال مدارک به عهده خود کارمند می باشد
  • حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی در طول یک سال تقویمی چهار ماه خواهد بود . در صورت نیاز به استفاده بیشتر از مرخصی استعلاجی ، به تشخیص شوراي پزشکی مؤسسه از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد
  • در صورتی که گواهی نامه استعلاجی کارمند مورد موافقت قرار نگیرد مدت مذکور از مرخصی استحقاقی وي کسر خواهد شد.و در صورت عدم وجود مرخصی استحقاقی ، مرخصی بدون حقوق منظور خواهد شد
  • پرداخت حقوق و مزایاي مرخصی استعلاجی مشمولین صندوق تامین اجتماعی تا 3 روز از سوي موسسه قابل پرداخت می باشد و مازاد بر آن به صورت غرامت از سوي تامین اجتماعی باید پرداخت گردد.

سقف استعلاجی برای کارمندان چهار ماه است ولی اگر پزشک معتمد و شورای عالی پزشکی تائید کنند و مرخصی به یک سال برسد و بیماری صعب الاعلاج باشد کارگر را بازنشسته می کنند.ولی برای کارگران سقفی تعیین نشده است.

 

موسسه حقوقی وکیل برتر آماده ارائه خدمات حقوقی به شما بازدیدکنندگان محترم می باشد. از جمله این خدمات می توان به وکیل ملکی ، وکیل مهریه می باشد و از دیگر خدمان موسسه این است که سعی بر این دارد با توجه به اینکه شما کاربران محترم به برخی از صفحات داخلی سایت بر می خورید  و ممکن است به صفحات اصلی مثل وکیل پایه یک ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل دادگستری  ، مشاوره حقوقی ، رابطه نامشروع زن ، شماره وکیل که بیشترین بازدید ها را دارند برخورد نکنید ما این لینکها را برای دسترسی آسانتر شما داخل صفحات سایت قرار دادیم

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *