بیمه زنان خانه دار

بر اساس تعریف مرکز آمار ایران «خانه دار فردي است که شاغل، بیکار (جویاي کار) و محصل نبوده و بنا بر اظهار پاسخگو در هفت روز پیش از مراجعه مامور آمارگیري به خانه داري مشغول باشد» یکی از مهمترین دغدغه های زنان به عنوان اصلی ترین رکن هر خانواده نگرانی از تامین نیازهای مادی آنان در آینده می باشد.

 

شرکت های بیمه همواره در تلاش بودند تا با طراحی بیمه نامه ای به عنوان بیمه مستمری زنان خانه دار نیازهای این قشر از اجتماع را پوشش داده و پس اندازی برای آتیه و آینده آنان ایجاد نمایند.

 

از گذشته تا به امروز مادران و زنان خانه دار، جزو آسیب پذیر ترین قشر جامعه بوده اند، با توجه به تورم و شرایط موجود، بانوان خانه دار باید به فکر تامین آتیه و پس اندازی مطمئن برای خود باشند. این در صورتی است که خانه داری در سایر کشورها به عنوان یک شغل محسوب شده و دارای حقوق، بیمه و مزایا می باشد.

  یکی از خدمات سازمان تامین اجتماعی بیمه زنان خانه‌دار است. زنان خانه دار با ۱۸ تا ۵۰ سال سن می‌توانند به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه و تقاضای بیمه کنند. سازمان تامین اجتماعی سه مدل بیمه را برای زنان خانه‌دار درنظر گرفته است. نوع اول با حق بیمه ۱۲ درصد از حداقل دستمزد کاگران مصوب وزات کار  است و شامل بازنشستگی می‌شود.

 

نوع دوم با حق بیمه ۱۴ درصدی از همان نوع  شامل بازنشستگی و فوت و نوع سوم که گرانترین است با حق بیمه ۱۸ درصدی از همان نوع شامل بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی می‌شود. ااز مزایای این بیمه که از انواع بیمه مشاغل آزاد است می توان به پرداخت مستمری بعد از بازنشستگی و استفاده از بیمه برای خدمات درمانی حتی در صورت بیمه نبودن مرد خانواده فرزندان را نیز از این طریق تحت بیمه خدمت درمانی می توان قار داد.

 

اگر زنان خانه‌دار با سازمان قرارداد ببندند پس از رسیدن به سن بازنشستگی می‌توانند حقوق دریافت کنند و کمک حال اقتصاد خانواده باشند.نحوه ی استفاده از این بیمه زنان خانه دار بامراجعه به کار گزاران بیمه و ارائه مدارک از جمله شناسنامه و کارت ملی وکپی آنها و عکس با پر کردن فرم بیمه زنان خانه دار و در صورت خواستن بیمه درمانی انتخاب آن اقدام به بیمه نمودن خود کنند.

جدول میزان بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار در سال 98

درصدی که بیمه شده پرداخت می کند مبلغ دفترچه درمان مستمری مرخصی استعلاجی بیمه بیکاری
12% 1.880.933 دارد دارد ندارد ندارد
14% 2.194.421 دارد دارد ندارد ندارد
18% 2.821.399 دارد دارد ندارد ندارد

 

حدود 60 %جمعيت زنان كشور را زنان خانه دار تشكيل مـي دهنـد كه در حال حاضر بنا بر اعلام دبير خانه ستاد ملـي زنـان و خـانواده تنهـا 130 هـزار نفـر از زنـان خانه دار كشور از طريق بيمه صاحبان حرفه و مشاغل آزاد تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند كه اين تعداد تنها 7.0 %جمعيت كل زنان خانه دار كشور را تشكيل مي دهد .

بیمه زنان خانه دار در جهت پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی خود در جوامع از اولویت هاي سیاسی و اجتماعی هر جامعه به شمار می روند؛ لیکن در کشور ایران دامنه ي پوشش و عرضه ي خدمات در نظامات بیمه اجتماعی علیرغم ضرورت همگانی بودن بیمه هاي اجتماعی جهت تأمین حقوق اقتصادي و اجتماعی افراد، صرفا مزدبگیران و حقوق بگیران را در بر می گیرد.

 

مرکز امور مشارکت زنان با توجه به ضرورت این حمایت و در پی مواجهه با مواردي؛ از جمله عدم استحقاق زن به نفقه در عده وفات ارائه طرح بیمه ازدواج به ریاست جمهوري و تأیید طرح مربوطه و الزام به ارسال پاسخ مرکز امور مشارکت زنان در این خصوص، بر آن شد تا صندوقی در راستاي برقراري حمایت بیمه اي از زنانی تأسیس نماید که به جهت داشتن عدم شغل مناسب تحت هیچ پوشش بیمه اي قرار ندارند.

 

مرکز امور مشارکت زنان با این تلقی که تمامی زنان غیرشاغل که به جهت عدم اشتغال در بخش رسمی تحت نظام هاي بیمه اي موجود قرار نمی گیرند و صرفا به تبع پدر و شوهر از حمایت هاي بیمه اي استفاده مین مایند، خانه دار هستند، اقداماتی در خصوص حمایت از زنان خانه- دار از جمله مطالعه طرح هاي پیشنهادي نظام تأمین اجتماعی، سازمانها و نهادهاي مختلف، مطالعات تطبیقی بررسی وضعیت تأمین اجتماعی زنان خانه دار سایر کشورها و تشکل جلسات، مشاوره فنی و رایزنی با صاحب نظران در این خصوص انجام داد.

 

لیکن در سوابق موجود انجام مطالعات تطبیقی و بررسی طرح هاي مشابه در نهادهاي مختلف رویت نشد و صرفا نامه اي به سازمان تأمین اجتماعی جهت دریافت طرح بررسی شده توسط این سازمان در راستاي برقراري بیمه زنان خانه دار و همچنین پیش نویس لایحه اي در جهت صندوق بیمه زنان خانه دار که علی الاظهار به مرکز ارسال شد… تعریف زن خانه دار در طرح مذکور زن شوهرداري است که به جهت عدم اشتغال در بخش رسمی منحصراً به امر خانه داري مشغول است.

 

همچنین در لایحه پیشنهادي موجود در سوابق زن خانه دار به زنانی اطلاق شده است که شاغل و یا در جستجوي کار و یا مشغول به تحصیل نبوده و منحصراً به امر خانه داري مشغول باشند که از تعریف پیش گفته جامع تر و و وسیع تر می باشد. این تعریف برگرفته از تعریف مرکز آمار ایران از خانه داري ارائه شده است.

 

لیکن این طرح تشکیل سازمانی با وظایف و اختیارات گسترده تر از بیمه زنان خانه دار؛ از جمله پرداخت مقرري، ایجاد زمینه اشتغال، فراهم نمودن تسهیلات لازم براي آموزش حرفه اي و عمومی و اعطاء سرمایه اولیه به صورت وام جهت اشتغال را در نظر داشته است که با حوزه وظایف و اختیارات بسیاري از وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرایی؛ از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تداخل دارد.

 

نهایتاً با انجام بررسی هاي اولیه، پیشنهاد پیش بینی بیمه براي زنان خانه دار مرکز امور مشارکت زنان پس از طرح مکرر در جلسات هیئت دولت مورد توجه قرار می گیرد.سازمان تامین اجتماعی بر آن شد تا از دو مسیر برقرار نمودن پوشش حمایتی براي این قشر را دنبال نماید: الف- ارائه پیشنهادات جهت لحاظ بیمه زنان خانه دار در چارچوب لایحه ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی کشور موضوع ماده 40 قانون برنامه سوم پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

 

تهیه طرح بیمه مشارکتی زنان خانه دار

این مرکز کوشش نمود با اضافه نمودن گروه هایی که تحت پوشش نظام بیمه اي و حمایتی قرار ندارند به مشمولان این قانون نظام حمایتی جهت پوشش کامل زنان خانه دار ایجاد نمایند و در این راستا پیشنهاد تأسیس سازمانی با عنوان سازمان تأمین اجتماعی زنان را ذیل سازمانهاي متولی این قانون به منظور پوشش کامل زنان خانه دار، بیوه، بدسرپرست و بی سرپرست ارائه کردند که مورد موافقت قرار نگرفت.

 

همچنین در راستاي تهیه و تدوین طرحی در رابطه با تأمین اجتماعی زنان خانه دار، مرکز امور مشارکت زنان با برگزاري و پیگیري جلسات با کارشناسان این حوزه و دستگاه هاي مرتبط، درخواست دریافت آمار مرتبط در این زمینه از مرکز آمار ایران و الگو گرفتن از طرحهاي حمایتی مشابه طراحی شده براي زنان از جمله طرح ایران و زینب کبري مورد اجرا در بانک کشاورزي، در راستاي تهیه لایحه مربوطه اقدام نمود.

 

به طور كلي توليد زنان خانه دار در منـزل بـه عنـوان نـوعي از توليـدات پنهـان جامعـه، در محاسبات ملي ناديده گرفته مي شود . درصورتي كه اگر ارزش ريالي آن را محاسبه نماييم سهم قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص خواهند داد. بنابر تعريـف ارائـه شـده توسـط مركز آمار ايران ، خانه دار عبارت است از فردي كه شاغل، بيكارجوياي كـار و محصـل بـه حسـاب نمي آيد و بنابر اظهار پاسخگو، در 7 روز پيش از مراجعه مأمور آمارگيري، به خانه داري مشغول بوده است .

 

خانه دار درآمارگيري فعلي جزء افراد غيرفعال منظور گرديده است. به كارگيري واژه غيرفعال براي زنان خانه دار حايلي است بين اين گروه و نظام اقتصادي اجتماعي، به گونه اي كه زنـان خانـه دار ضمن احساس خلاء در درون خود از حيث تأثيرگذاري در اموراجتماعي، اقتصـادي و فرهنگـي نقشي براي خود نمي بينند .

 

بنابراين مقتضي است ديدگاه هاي برنامه ريزان و سياست گذاران نسبت به اين امر تغيير كند. اين امر مستلزم طي رونـد طـولاني كارشناسي براي پاسخگوئي به پرسش هاي مفهومي متعدد و نيز تصويب مجلـس شـوراي اسـلامي است.

 

باوجود اين، به نظر مي رسد كه حتي با تحقق ايـن هـدف نيـز مشـكل بيمـه زنـان خانـه دار برطرف نخواهد شد. چراكه در حال حاضر شغل صاحبان حـرف و مشـاغل آزاد در زمـره مشـاغل اقتصادي محسوب مي شود اما آنان از نظر بيمه اجتماعي با موانع زيادي روبرو هستند به طوري كـه فقط 10 %صاحبان حرف و مشاغل آزاد كشور بيمه شده اند.

 

همان طور كه پيش از اين بيان شد، بيمه هاي اجتماعي موجود، خاص گـروه هـاي مـزد و حقوق بگير است كه كارفرما و محل كار معين دارند و اين نوع بيمه هـا بـراي افـرادي كـه شـغل و درآمد ثابتي نداشته باشند، مناسب نيست.

 

بنابراين، اگر بخواهيم از تجربه هاي موفق ساير كشـورها استفاده كنيم، براي بيمه كردن زنان خانه دار و همچنين ساير گروه هايي كه مشمول بيمه هاي اجباري نيستند، بايد طرح بيمه اجتماعي خاص اين بخش از جمعيت طراحـي و ايجـاد شـود. تجربـه هـاي موفق جهاني نشان مي دهد كه پوشش بيمه اي اين گونه افراد با اجراي طرح بيمـه اجتمـاعي فراگيـر (همگاني) مقدور و ممكن مي شود.

 

اين نوع بيمه، خدمات بازنشستگي، ازكارافتادگي و فـوت را در سطحي پايينتر از بيمه اجتماعي اجباري و با حق بيمه كمتر ارائه مي كند به نحوي كه هـم اعضـاي آن قادر به پرداخت حق بيمه باشند و هم اعضاي صندوق بيمه اجباري انگيزه اي براي گـرايش بـه اين بيمه نداشته باشند.

 

براي تبديل صندوق بايد توجه شود كه كه از نظر ماهيت ،اهداف و ظرفيت تعريـف شـده براي آن بيشترين تناسب را براي جايابي بيمـه زنـان خانـه دار داشـته باشـد. بنـابراين بـا ملاحظـه اساسنامه و آيين نامه “صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير” به نظر مـي رسـد ايـن صـندوق ظرفيت ارتقا و تبديل وضعيت را داراست و مي توان براي صندوق يادشده مأموريتي ملي (شهري و روستايي) تعريف كرد و به كليه فاقدين پوشش بيمه اجتماعي از جمله زنـان خانـه دار تعمـيم داد. زيرا ويژگي هاي آنان اعم از عدم وجود كارفرمـا و درآمـد مشـخص در خصـوص مشـمولين ايـن صندوق نيز صادق است.

 

موسسه حقوقی وکیل برتر آماده ارائه خدمات حقوقی به شما بازدیدکنندگان محترم می باشد. از جمله این خدمات می توان به وکیل ملکی ، وکیل مهریه می باشد و از دیگر خدمان موسسه این است که سعی بر این دارد با توجه به اینکه شما کاربران محترم به برخی از صفحات داخلی سایت بر می خورید  و ممکن است به صفحات اصلی مثل وکیل پایه یک ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل دادگستری  ، مشاوره حقوقی ، شماره تلفن وکیل که بیشترین بازدید ها را دارند برخورد نکنید ما این لینکها را برای دسترسی آسانتر شما داخل صفحات سایت قرار دادیم

 

به ما رای دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *