وکیل مهریه

اردیبهشت 31, 1398

وکیل مهریه

مهریه مالی است که مرد همزمان با انعقاد نکاح در سند رسمی ازدواج متعهد می شود به همسر خود بپردازد. مهریه باید چیزی باشد که در بین مسلمانان مالیت داشته باشد، مثلا شراب را نمی توان مهریه قرار داد، زیرا در بین مسلمانان مالیت ندارد، بنابراین مهریه می تواند پول نقد، سکه و طلا، اموال منقول و غیر منقول و حتی انجام کار خاصی بر ذمه شوهر باشد، مثلا اینکه شوهر به عنوان مهریه متعهد شود که سوره یاسین را به همسرش بیاموزد.

 

مهریه باید کاملا مشخص و معین باشد و مبهم نباشد مثلا اینکه زوج بگوید یکی از خانه هایم یا زمین هایم یا سه دانگ از خانه ای که در آینده میخرم را به عنوان مهریه به زوجه می دهم صحیح نیست. مهریه بعد از نکاح و ثبت در سند ازدواج به عنوان دین و بدهی بر ذمه زوج قرار می گیرد.

وکیل مهریه
مهریه در سند رسمی ازدواج ثبت می شود که از مزایای این عمل می توان این مورد را ذکر کرد که این سند، یک سند لازم الجرا است. از ویژگی های سند لازم الاجرا ، این است که می توان از طریق دفتر خانه تنظیم سند ازدواج و گرفتن اجراییه و مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت آن را به اجرا بگذارد.

حتما نیازی نیست که از طریق دادگاه اقدام شود. بنابراین ویژگی بارز اسناد لازم الاجرا از جمله سند ازدواج، این است که هم از طریق اداره ثبت و بدون مراجعه به دادگاه قابل وصول هستند و هم از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی.

مهریه در عقد موقت و دائم
مهریه بیش از 110 سکه
ویژگی های مهریه
وکیل مهریه | وکیل مهریه زن

انواع مهریه :

بهترین وکیل مهریه
بهترین وکیل مهریه در تهران :
وکیل مهریه زن

برای اقدام از طریق دادگاه حقوقی خانواده زن می تواند در صورت تمایل با مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری و دریافت مشاوره حقوقی خواسته خود را ( میزان مهریه ) در برگه های مخصوص دادخواست نوشته و مهریه خود را از طریق دادگاه محل سکونت همسر و محل سکونت خود ( در صورت زندگی در محلی غیر از محل سکونت زوج ) درخواست کند که بعد از طرح دعوا دادگاه زوج را به پرداخت مهریه ملزم می کند.

 

مهریه ممکن است به دو صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه باشد. در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد، زن هر زمان که تمایل داشته باشد می تواند مهریه خود را از زوج مطالبه کند و این مطالبه ربطی به دارا یا ندارا بودن زوج ندارد.

 

اما در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد، دریافت مهریه مشروط به دارا بود زوج است. یعنی اگر زوج توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد زن نمی تواند آن را از او مطالبه کند و هر زمان که مرد قادر به پرداخت باشد زن می تواند مهریه خود را از همسرش مطالبه کند.

 

مهریه در عقد موقت و دائم
مهریه در عقد موقت و دائم به لحاظ کیفیت و کمیت تفاوت ندارد. اما به لحاظ تاثیر در شکل گیری عقد، تفاوت هایی دارند.تعیین مهریه در عقد موقت از جمله شرایط صحت عقد است یعنی اگر در عقد موقت مهریه تعیین نشود، عقد صحیح نیست.

 

اما در عقد دائم تعیین مهریه به هنگام عقد ضروری نیست و عدم تعیین، خللی به صحت عقد وارد نمی کند. پس اگر زنی را به عقد خود درآورد و هیچ مهری برای اون تعیین نکند عقد صحیح است. در این موارد برای برای زن مهرالمثل تعیین می شود ( مهرالمثل یعنی اینکه معادل مهریه زنان مشابه به او در همان شرایط برای او مهریه تعیین می شود. )

 

 

البته اگر در نکاح دائم طلاق قبل از نزدیکی واقع شود و برای زوجه مهریه تعیین نشده باشد، به او مهرالمتعه تعلق میگیرد. ( مهرالمتعه یعنی مهریه براساس وضعیت مالی شوهر تعیین می شود )

 

مهریه بیش از 110 سکه
با توجه به قانون محکومیت مالی 1377 امکان بازداشت زوج برای هر میزان مهریه مانند دیگر محکومان مالی فراهم بود اما با صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار، فراهم شده، به این معنا به صرف ادعای زوج تا زمان نتیجه حکم اعسار بازداشت نمی شود و در نهایت اگر حکم برای اعسار زوج داده می شد مهریه به صورت اقساط پرداخت می شود و در صورت عدم مهریه بالای 110 سکه فراهم است.

البته به طور کلی اکنون رویه دادگاه ها به صرف ادعای زوج نسبت به اعسار در صورتی که خلاف آن ثابت شود حکم به مهریه اقساطی داده می شود.

 

ویژگی های مهریه
یکی از ویژگی های مهم وکیل پایه یک دادگستری مهریه این است که از دیون ممتاز به شمار می آید. یعنی وکیل خوب مهریه تهران را قبل از هر بدهی می توان از بدهکار ( زوج ) دریافت کرد. این امر به دلیل حساسیت کانون خانواده و رابطه بین زجین است و از طرفی حمایت ویژه قانون از زن باعث این امتیاز شده است. دین ممتاز بودن مهریه حتی در زمانی که مرد فوت کند نیز باعث می شود که بر هر طلب دیگری مقدم باشد.

 

از دیگر ویژگی های مهریه این است که امکان بذل یا بخشش آن به صورت جزئی یا کلی وجود دارد که این امر از هر طریق و روشی که قابل اثبات و مستند باشد می تواند رخ دهد.

 

وکیل مهریه | وکیل مهریه زن

یکی از ویژگی های مهریه این است که به حکم قانون زن می تواند تا قبل از اینکه مهریه خود را دریافت کند میتواند تمکین خاص نکند. البته اگر زوجه به اختیار خود قبل از دریافت مهریه تمکین کند حق حبس او ساقط است. نکته قابل ذکر این است که زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می کند، با وجود عدم تمکین خاص مستحق نفقه خواهد بود.

انواع مهریه :

قبل از وارد شدن به بحث شرایط گرفتن مهریه حرف نظر از اینکه نکاح از نوع دائم باشد یا موقت پرداختن به موضوع از انواع مهریه از جنبه های مختلف برای اشنایی بیشتر مفید به نظر می رسد مهریه را از این جهت که صدور حکم به پرداخت مهریه در حق زوجه موکول به توانایی و تمکن مال زوج می باشد به دو نوع عند المطالبه و عندالاستطاعه تقسیم می کنند و از حیث دیگر مهریه به انواع مهرالمسمی، مهرالمثل و مهر المتعه تقسیم می شود.

که در ادامه هر یک را در حدود قانون تعریف و توضیح داده خواهد شد.

عندالمطالبه: صفتی از مهریه است که در صورت درج ان در سند نکاح به این دلیل که با جاری شدن صیغه ی نکاح بین زوجین مهریه تعیین شده به مالکیت زن در آمده و زوجه هر زمان پس از ان می تواند پرداخت ان توسط مرد را درخواست نماید.

 

ماده 1082 قانون مدنی مقرر میدارد: به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در ان بنماید و در صورت عدم پرداخت از دادگاه الزام وی به پرداخت مهریه را بنماید بدون اینکه لازم باشد توانایی و تمکن مالی زوج برای صدور حکم به پرداختمورد بررسی قرار گیرد. در این نوع مهریه می توان درخواست ممنوع الخروجی زوج را نمود و هم پس از قطعی شدن حکم و عدم اجرای ان توسط زوجاز درخواست جلب وی را نمود.

 

عندالاستطاعه : صفتی از مهریه است که بررسی صدور حکم به پرداخت ان در حق زوجه توانایی و استطاعت مالی زوج توسط دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد و زوجه باید توان مالی مشارالیه را اثبات نماید بدین صورت که زوجه باید اموال غیر از تشنیات این را به دادگاه معرفی نماید.

 

مهر السمی: مطابق مواد 1078-1079-1080 قانون مدنی در باب مهریه می تواند هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک هم باشد از قبیل مال غیر منقول منقول وجه نقد سکه بهار ازادی و غیره به عنوان مهر تعیین نمایند.مقدار و میزان آن با توافق طرفین معین می شود اما مطابق قانون در هر حال مهریه باید تا حدی که برای طرفین رفع جهالت می نماید معلوم باشد معلوم به این معنی که مهریه نباید مجهول یا غیر قابل تشخیص باشد به مهری که بدین صورت و با توافق زن و مرد در مورد نوع و جنس و مقدار ان تعیین و در عقدنامه قید می شود مهرالمسمی گفته می شود.

 

مهرالمثل و مهرالمتعه: مطابق ماده 1093 قانون مدنی که بیان می کند:هرگاه مهریه در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از ان طلاق دهد مستحق مهرالمثل است.

 

از این ماده تعریف دو نوع مهریه یعنی مهرالمثل و مهرالمتعه محرز می شود از این تعریف استنباط می شود که در هر دو نوع مهریه حتما تعداد مهریه تعیین و در عقد ذکر نشده باشد ثانیا اگر شوهر قصد طلاق زن را داشته باشد و نزدیکی واقع نشده باشد به زن مهریه المتعه تعلق می گیرد و اگ رپس از نزدیکی طلاق دهد مهرالمثل به وی تعلق خواهد گرفت به انضمام این که برای تعیین مهر المتعه وضعیت مرد مطابق ماده 1094 قانون مدنی از حیث توان مالی توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد بررسی قرار می گیرد. نکته ی قابل ذکر ونهایی اینکه علاوه بر موارد فوق در موارد ذیل هم زوجه مهر المثل تعلق می گیرد:

1- در نکاح دائم مهر ذکر نشده و قبل از تراضی بر مهر معین بین انها نزدیکی واقع شود.

2- اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شده باشد زن نمی تواند بیشتر از مهر المثل تعیین نماید یعنی حداکثر تعداد مهر تعیین شده توسط وی باید مهرالمثل باشد.

3-هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر ان را پس از نزدیکی طلاق دهد

4- در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی

5- در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.

 

بهترین وکیل مهریه

وکیل خانواده لزوماً بایستی تسلّط و احاطۀ کامل در موضوعات حقوق خانواده داشته باشد و در واقع می توان گفت فردی می تواند به عنوان بهترین وکیل طلاق یا بهترین وکیل مهریه و … شناخته شود و در میان جامعۀ وکلا در زمینۀ خاصی زبانزد وکیل های یک شهر یا کشور و یا حتی افراد جامعه قرار گیرد که علاوه بر آشنایی و شناخت کافی نسبت به علم حقوق خانواده و فنون و شیوۀ درست دفاع از موکّل، در به کرسی نشاندن حقوق موکل خود در دادگاه وکیل خانواده راستای اجرای عدالت، توانا و حاذق باشد.

 

یکی از مواردی که بهترین وکیل مهریه یا طلاق باید از آن برخوردار باشد داشتن مهارت و قابلیت علمی و فنّی برای انجام امر موضوع وکالت یا مشاوره است.

 

اشتغال به حرفه وکالت، مانند سایر مشاغل تخصصی و حرفه ای دیگر، نیاز به آگاهی علمی و نیز آشنایی با مهارتهای فنّی این حرفه دارد. جنبۀ علمی حرفۀ وکالت، شامل آشنایی با مبانی حقوق و مقررات موضوعه اعم از قوانین و آیین نامه ها و تصویب نامه ها و آراء وحدت رویه و همچنین عقاید و دیدگاههای علمای حقوق در ارتباط با موضوع است که با مطالعه کتب و تألیفات حقوقی حاصل می گردد.

 

این بخش از مهارتهای حقوقی لازم برای بهترین وکیل مهریه با نیازی که قضات دادگاه خانواده به دانش حقوقی برای امر دادرسی دارند، یکسان است و بی اطلاعی از مبانی حقوق و قوانین حاکم بر دعوی موضوع وکالت یا امر موضوع مشاوره، به همان اندازه نکوهیده است که قاضی، قانون مرتبط با دعوی مطروحه را نشناسد.

لیکن مهارتهای فنی مورد نیاز بهترین وکیل مهریه با آنچه حرفۀ قضاوت اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاه عملی از دانش حقوقی در تنظیم اسناد و قراردادها در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف بین آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط میگردد.

 

به دلیل ذوجنبتین بودن وکالت، صرف داشتن دانش حقوقی برای اشتغال به این حرفه کافی نیست و داوطلبین این شغل، علاوه بر داشتن مدارک علمی لازم، باید از جهت کاربردی نیز، قابلیتهای مورد نیاز این حرفه را با طی دوره های کارآموزی کسب نمایند تا اجازه اشتغال به این حرفه را پیدا کنند.

 

تقریباً در همه نظامهای حقوقی، تأیید صلاحیت علمی و عملی وکلا با کانونهای وکلا میباشد و از ضوابط مشابهی برای انجام این امر استفاده می نمایند.

 

در حقوق ایران نیز، طبق ماه 15 قانون وکالت مصوب 1315، اشتغال به وکالت، مانند حرفه های پزشکی و کارشناسی، مشروط به اخذ پروانه از کانون وکلا است، لیکن ارزش اثباتی پروانه ای که کانون وکلا برای واجدین شرایط لازم برای اشتغال به این حرفه صادر می نماید.

 

تنها در این حد است که داشتن حداقل اطلاعات حقوقی و مهارت فنی آنان را مورد تأیید قرار می دهد، تا بدین اشتغال آنان به ارائه خدمات حقوقی مشمول عنوان تظاهر به وکالت نگردد والّا صدور پروانه وکالت به معنای تأیید مهارت فنی و دانش حقوقی وکیل برای تعقیب یا دفاع از دعوی خاص نمی باشد.

 

به عبارت دیگر باید بین مفهوم ” صلاحیت عام وکالت “و ” مهارت علمی فنی بهترین وکیل تهران” تمایز قایل شد. منظور از ” صلاحیت عام وکالت” مجموعه شرایطی است که قانونگذار احراز آنها را برای داوطلب شغل وکالت لازم دانسته است بدون آنکه بتوان به این شرایط، برای تعقیب هر دعوایی بر حسب تواناییهای علمی و عملی خاصی که دعوی مزبور اقتضا دارد، بسنده نمود و به بیان روشنتر، صلاحیت، توان بالقوه بهترین وکیل مورد نظر برای قبول وکالت است که فعلیت یافتن آن نسبت به هر مورد خاص، نیاز به کسب دانش و مهارتهای حقوقی خاص آن مورد دارد و آنچه در این بحث، مورد نظر است.

 

فعلیت توانایی بهترین وکیل خانواده ( مهریه ) در انجام امر موضوع وکالت است نه صلاحیت عام وی که اساساً از شمول این گفتار خارج است.

 

هر چند قانونگذار ایران، اشتغال افراد فاقد پروانه وکالت را به ارائه خدمات حقوقی به دیگران در قالب تنظیم دادخواست، شکوائیه و لایحه دفاعیه و یا مشاوره حقوقی، جرم دانسته است، لیکن ممنوع بودن آنان از این کار، الزاماً به معنای مسئولیت مدنی آنان در مقابل مشتریان خود، بدون اثبات ورود ضرر به آنان و وجود رابطه سببیت بین ضرر وارده و تقصیر ارتکابی آنان نخواهد بود.

 

بنابراین همواره این فرض وجود دارد که فردی بعنوان تظاهر به وکالت مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد، لیکن به جهت آنکه ضرری از عمل مجرمانه او متوجه مشتری وی نشده است، مسئولیت مدنی نداشته باشد.

 

همانگونه که بیان گردید، مهارت علمی و فنی بهترین وکیل مهریه، به معنای ورزیدگی و داشتن تجربه کافی در تعقیب یا طرح دعوی خاص موضوع قرارداد وکالت است. بنابراین می توان قابلیت بهترین وکیل مهریه را از این جهت یک مفهوم نسبی دانست که به اعتبار نوع و موضوع دعوی، قرارداد وکالت تفاوت پیدا می کند.

 

از باب مثال، ممکن است فردی در مسایل حقوقی به معنای اخص، اشتهار به مهارت کافی داشته باشد لیکن در مسائل کیفری یا مالیاتی، اطلاعات حقوقی و مهارت لازم را فاقد باشد و چون هیچکس بهتر از خود فرد از میزان توانایی علمی و فنی خود در یک موضوع آگاهی ندارد، بنابراین، هرگاه بهترین وکیل مهریه موسسه حقوقی وکیل برتر وکالت دعوی خاصی را بپذیرد یا در مقام مشاوره نسبت به موضوعی اظهار نظر نماید، تلویحاً مدعی داشتن توانایی علمی لازم در آن موضوع شده است و چنانچه خلاف آن اثبات شود و از ضعف علمی و مهارت حقوقی او زیانی متوجه اشخاص گردد، از جنبه های گوناگون مسئول جبران خسارات وارده است.

بهترین وکیل مهریه در تهران :

بدیهی ترین ابزار حقوقی برای توجیه مسئولیت مدنی وکیلی که ضعف علمی و فنی خود را در انجام یک امر حقوقی کتمان کرده است، قاعده غرور است که بر خلاف واقع، موکل یا طرف مشاوره خود را به داشتن اطلاعات کافی در زمینه موضوع اختلاف مغرور نموده است.

 

استناد به قاعده غرور برای توجیه مسئولیت مدنی وکیل، در مواردی که وی از عناوین تخصصی مانند” وکیل دعاوی حقوقی و کیفری و خانوادگی و مالیاتی ” استفاده می نماید، با سهولت بیشتری صورت می گیرد. به همین دلیل در بسیاری از کشورها، استفاده از این عناوین، مستلزم کسب مجوز از کانون وکلای مربوطه است و طبقه بندی وکلا از جهت تخصصهای حرفه ای بر اساس ضوابط و معیارهای خاص، توسط کانونهای وکلا صورت می پذیرد.

 

ضرورت این امر، در نظام حقوقی ایران نیز محسوس است؛ زیرا همانگونه که در مورد پزشکان عنوان تخصصی آنان باید در متن تابلو و سرنسخه هایشان قید گردد و پزشکان عمومی از بکار بردن هر نوع عنوان تخصصی ممنوع می باشند، به منظور جلوگیری از وقوع اشتباه ناشی از اقدامات مغرور کننده، وکلا نیز، باید بر اساس مهارتهای حقوقی و فنی خود که مبتنی بر پایه تحصیلات و سابقه کار در رشته های خاصی از دعاوی است.

 

طبقه بندی گردند ولی به هر حال حتی اگر وکیل عنوان تخصصی خاصی را نیز بکار نبرده باشد، صرف داشتن عنوان وکیل و فردی که وابسته به جامعه حقوقدان کشور بوده و دارای اطلاعات و مهارت فنی است، انتظاراتی را در جامعه نسبت به خود ایجاد می نماید که با انتظاراتی که از افراد غیر حرفه ای در جامعه وجود دارد، تفاوت می نماید.

 

به بیان دیگر همانگونه که یک وکیل دادگستری به فرض بهترین وکیل مهریه که موضوع بحث ماست مانند هر صاحب فن و حرفه مشابه دیگر از قبیل پزشکی و مهندسی، به اتکاء دانش و تجاربی که کسب کرده است، برای محصول کار فکری خود ارزش والایی قایل است و به همین اعتبار نیز جامعه، برای او جایگاه ویژه ای در میان قشرهای مختلف مردم منظور می نماید، متقابلاً این انتظار را جامعه از او دارد که انجام کار و وظایف محوله به وی در نهایت مهارت و دقت علمی و عملی صورت می پذیرد.

 

گروه وکیل برتر با به خدمت گرفتن وکلای حرفه ای و با سابقه ای که به صورت تخصصی در حوزۀ موضوعات حقوق خانواده فعالیت می کنند، از این نظر تیم قوی و کاملی دارد، جهت اطلاعات بیشتردر خصوص بهترین وکلای مختصص امور طلاق و مهریه ، شما عزیزان در صورتی که در این راستا نیاز به گرفتن راهنمایی و مشاوره داشته باشید با ما تماس بگیرید.

وکیل مهریه ، مهریه یا صداق عبارت است از هر آنچه که ارزش مادی و مالی داشته و نکاح اعم از دائم و منقطع به نفع زوجه به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه تعیین شده و بر زمه زوج باشد.

 

طبق ماده 1078 قانون مدنی هر چیزی که مالیت داشته باشه قابل تملک باشد می تواند مهر فرار داد. مهریه می تواند عین معین مانند خانه، ویلا، باغ ، ماشین و … باشد. یا عین کلی مانند سکه طلا، مبلغی پول، منفعت مانند اجراه باشد و یا انجام عمل یا عدم انجام عمل و با حقی مادی که ارزش مالی داشته باشد ( حق تالیف، برند، علامت تجاری و سرقفلی ) باشد. در کل ارزش مادی و مالیت صداق ملاک و معیار مهمی است.

وکیل مهریه زن
لازم به ذکر است که پیگیری دعاوی مهریه ( وکیل مهریه ) و یا به اجرا انداختن پرونده های مذکور با شرایط قانونی در گروه وکیل برتر توسط وکلای مجرب در زمینه مذکور انجام می شود.

 

دعاوی مهریه ( وکیل مهریه ) از جمله دعاوی است که مالی محسوب می شود ( مالی اصلی ) و برای به اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه یا به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت نیارمند ابطال تمبر مالی باشد و هم چنین طبلق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برای شروع و به جریان انداختن پرونده مهریه باید 3.5 درصد ارزش خواسته به عنوان هزینه دادرسی به صندوق دادگستری واریز شود.

 

لازم به ذکر است که مهریه در عقد دائم ممکن است تعیین نشده باشد. یعنی مسکوت گذاشته شده باشد که در این صورت دادگاه با تعیین کارشناس با توجه به شرایط زوج ( اوضاع مالی و اقتصادی و اجتماعی و اوضاع و احوال و شراط زوجه ( تحصیلات، خانواده و … ) میزان مهریه را تعیین می نماید و به این نوع مهریه مهرالمثل می گویند، اما در عقد منقطع ( صیغه موقت ) تعیین مهریه شرط صحت نکاح منقطع می باشد و در صورتی که مهریه تعیین نشده باشد عقد موقت باطل می باشد.

 

همان طور که در قانون مدنی بیان شده مهریه از جمله حقوق مالی زوجه می باشد که به ورثه منتقل می شود و در صورت تعیین مهریه و فوت زوجه قبل از دریافت آن مهریه به وراث قانونی حین الفوت منتقل می شود ولو اینکه نزدیکی و رابطه جنسی صورت نگرفته باشد .

 

اگر مهریه زوجه نفس سفر حج باشد ونه هزینه آن یعنی سند حج به عنوان مهریه در نکاحنامه قید شده باشد زوج باید مقدمات سفر زوجه را هر زمانی که مطالبه نماید ( در صورت عندالمطالبه بودن ) فراهم نماید و زوجه نمی تواند بهای آن را درخواست نماید هم چنین است در خصوص زوج مگر اینکه توافق بعدی زوجین مبنی بر دریافت هزینه آن باشد.

 

در صورتی که در سند ازدواج ارزش ریالی سکه طلا یا مقداری طلا یا هر عین معین دیگری نیز قید شود تعیین کننده ارزش مهریه در زمان عقد می باشد و زوجه در زمان مطالبه و دریافت مهریه مستحق عین مهریه به قیمت روز می باشد ، ممکن است برای برخی این سوال پیش بیاید که مهر السنت چیست و مقدار آن چه قدر است ؟ مهرالسند مهریه حضرت فاطمه می باشد که مقدار آن پانصد درهم نقره یعنی معادل دویست و شصت و دو مثقال و نیم پول نقره مسکوک به مثقال است .

 

طرفین عقد نکاح یعنی زوج و زوجه برای تعیین میزان مهریه محدودیتی ندارند منتها هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 عدد سکه تمام بهار آزادی ( یا طبق تحریر برخی اسناد نکاحیه یک بهار آزادی ) باشد ، وصول و دریافت آن مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ( 1394 ) ( حبس بدهکار ) است ولی اگر میزان مهریه بیشتر از این مقدار باشد مطالبه مقدار مازاد بر 110 عدد سکه منوط به اثبات توانایی و ملائت زوج توسط زوجه می باشد ( ماده 22 قانون حمایت خانواده ) که مطابق با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه وصول و دریافت مازاد بر 110 سکه توسط زوجه منوط به معرفی مال از زوج بوده و زوج بابت مبلغ مازاد حبس نخواهد داشت .

 

بر خلاف تصور بسیاری از مردم ممکن است مهریه بعد انعقاد و وقوع عقد نکاح تعیین شود و حتی امکان تغییر مهریه بعد از عقد ( افزایش یا کاهش ) صحیح بوده و دلیلی مبنی بر بطلان این عمل وجود ندارد هرچند این مورد امری اختلافی است و طبق نظریه مشورتی شماره 7106/7 مورخ 16/8/1380 افزودن بر میزان مهریه پس از نکاح عنوان مهریه ندارد و تابع احکام آن نیست یعنی اگر زوج و زوجه قصد افزایش و زیاد کردن مهریه بعد از عقد و تعیین اولیه مهریه را داشته باشند تحت عنوان مهریه امکان افزایش وجود ندارد و این تملک بعدی قالبی غیر از مهریه خواهد داشت .

 

زن به محض وقوع عقد نکاح مالک تمام مهریه می شود و طبق ماده 1082 قانون مدنی جایز است که هرگونه تصرفی نسبت به آن بنماید ولی تا قبل از وقوع نزدیکی ، مالکیت زن بر نصف مشاع مهریه متزلزل بوده و با وقوع نزدیکی مستقر می شود ، البته لازم به ذکر است که تا زمانی که طلاق صورت نگرفته مهریه زوجه باکره نصف نمی شود .

 

و در صورتی که طلاق قبل از نزدیکی اتفاق بیفتد مهریه دختره باکره نصف می شود . هم چنین زوجه باکره تا زمانی که دوشیزه می باشد و مهریه به او تسلیم شده می تواند از انجام وظایف زناشویی امتناع نماید و طبق ماده 1085 قانون مدنی این امتناع مسقط حق نفقه او نمی باشد مگر اینکه مهریه زوجه صورت عندالاستطاعه تعیین شده باشد که در این صورت علی الاصول نباید برای زوجه باکره حق حبسی قائل شد چرا که شرایط ایجاد حق حبس حال بودن و قابل مطالبه بودن دین می باشد .

 

ولی این حالت را نباید با حالتی مقایسه نمود که دادگاه مهریه عندالمطالبه را به علت اعسار زوج تقسیط نموده و یا مهلت عادله قرارداده چرا که در این صورت زوجه باکره هم چنان حق حبس را دارا می باشد .

در گروه وکیل برتر وکلای متخصص در پرونده های خانواده با تجربه کافی در جهت احقاق حقوق افراد تلاش خود را انجام می دهند هم چنین لازم به ذکر است که در خصوص پرونده های خود قبل از انجام مشاوره حقوقی هیچ گونه اقدامی شایسته عملی شدن نیست .

مهریه چیست؟

از جمله حقوق مالی که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد ، مهریه یا مهر می باشد. به موجب ماده 1082 قانون مدنی : به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید ” .

 

همانگونه که از این ماده مشخص می شود ، به محض اینکه عقدی میان طرفین واقع شد ، زن مالک مهر می شود و هیچ چیز نمی تواند جلوی این مالکیت را بگیرد . هرچند که در عمل ، بسیار اتفاق می افتد که زن موقع طلاق بخواهد این مهریه را مطالبه کند ؛ اما او از زمان عقد و هر زمان که بخواهد می تواند مهریه را مطالبه کند راههای مطالبه و وصول وکیل مهریه

 

مطالبه مهریه را می توان به طروق ذیل اقدام کرد که هرکدام در جایگاه خود دارای محاسن و معایبی هستند:

1-مراجعه به دادگاه خانواده

برای مطالبه مهریه در عقد دائم و موقت، می توان ابتدا با ارسال اظهارنامه به همسر، موضوع مطالبه رسمی مهریه را به اطلاع وی رساند تا شاید مشارالیه تمایل خود را برای پرداخت مبلغ مهریه اعلام نماید.وکیل مهریه

در صورت استنکاف از پرداخت مهریه ما فی القباله، ارائه و تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه حلی است که در ابتدای امر به ذهن می رسد.

مزایای مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده، می تواند بازداشت و زندانی شدن همسر در صورت عدم پرداخت مهریه تا صد و ده سکه و عدم اثبات اعسار زوج، توقیف سریع اموال زوج، امکان اثبات معامله صوری همسر به قصد فرار از پرداخت مهریه و مطالبه حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر در پرداخت وجه نقد مهریه و همچنین مطالبه هزینه دادرسی است.وکیل مهریه

2-مطالبه مهریه از طریق شورای حل اختلاف

در صورتی که مبلغ مهریه کمتر از بیست میلیون تومان و تا بیست میلیون تومان برآورد شود، دادخواست مطالبه مهریه به شورای حل اختلاف محل سکونت زوجه تقدیم می شود و معمولا مدت زمان رسیدگی در شورای حل اختلاف ویژه خانواده کمتر از دادگاه خانواده است.

تمامی مزایایی که جهت مطالبه مهریه از دادگاه ذکر شد، برای مطالبه مهریه از طریق شورای حل اختلاف نیز مصداق دارد.

وکیل مهریه

2-مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت

آسانترین و ارزانترین راه مطالبه و وصول مهریه، تقاضای صدور اجراییه از طریق دفتر ازدواجی است که عقد ازدواج در آن واقع شده است، با مراجعه زوجه یا وکیل وی به دفترخانه ازدواج، اجراییه صادر و به زوج ابلاغ می شود تا اگر ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مهریه اقدام ننمود، بتوان درخواست توقیف اموال و ممنوع الخروجی زوج را ارائه نمود.

انواع مهریه

مهرالسنه؛ به میزان مهریه ای که رسول خدا برای همسران و فرزند خود فاطمه ی زهرا (س) تعیین و به امت خود سفارش نموده اند تا از این مقدار بیشتر نباشد بیشتر از آن، کراهت دارد

مهرالمسمی؛ مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و در عقد ذکر می کنند. تعیین مقدار مهریه مطابق ماده   ۱۰۸۰   قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش بینی نشده است؛ طبق ماده   ۱۰۷۹قانون مدنی مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت بشود معلوم باشد.

مهرالمثل؛ منطبق بر مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۹۱ قانون مدنی مهر المثل مهری است که در عقد نکاح و پس از وقوع نزدیکی و در حالتی  که زوجین بر مهر معین  توافق نکرده باشند، بر حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود. به دیگر بیان مهر المثل میزان مهریه ایست که با توجه به شرایط جامعه و عرف و عادت و نیز با در نظر گرفتن ویژگی های زن مانند سن، زیبایی، میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی و خانوادگی او تعیین می شود.

 

اگر در زمان عقد، زن و مرد میزان مهریه را معین نکرده باشند و نزدیکی بین زن و مرد رخ دهد در این صورت نیز به زن مهرالمثل تعلق می گیرد. حتی اگر در ضمن عقد شرط شده باشد که به زن مهریه تعلق نمی گیرد در این صورت نیز (بعد از وقوع نزدیکی) شرط باطل ولی عقد صحیح است و در این حالت نیز به زن مهرالمثل تعلق می گیرد.

 

در حالت دیگر، اگر زن و مرد در زمان عقد، مهریه را تعیین کرده باشند لکن مهریه به جهتی از جهات مانند نامشروع بودن یا مالیت نداشتن، باطل اعلام شود (شرایط لازم برای صحت مهریه موجود نباشد)، مانند مهریه قرار دادن مشروبات الکلی یا آلات و ادوات قمار، درحالی که نزدیکی بین زن و مرد رخ داده باشد در این صورت زوجه مستحق مهرالمثل است.

 

مهرالمتعه: بدین معنا  است که در صورتی که در زمان عقد نکاح دائم بین زن و مرد مهر ذکر نشده باشد وهنوز نزدیکی بین انها صورت نگرفته باشد و زوج زوجه را طلاق دهد، زوجه مستحق مهرالمتعه می باشد. این مهر متعلق به عقد نکاح دائم بوده ودر عقد نکاح موقت وجود ندارد.در خصوص تعلق این نوع مهر به زوجه، وجود طلاق حائز اهمیت می باشد و فوت زوج شامل این نوع مهر نمی شود

حق حبس در مهریه چیست؟

یکی از مهمترین مباحثی که در مورد مهریه برای افراد جای سوال است این است که حق حبس در مهریه چیست؟

در این باب باید عرض کرد زن به محض عقد مالک مهر می گردد و میتواند آنرا از مرد بخواهد و برای این دادخواست بدهد یا از اجراییه ثبت اقدام کند یکی از موارد دیگری که قانون برای زن به جهت گرفتن مهریه مقرر کرده است این است که تا مهر خود را نگرفته است می تواند از تمکین خود داری نماید.

 

این حق را حق حبس گویند در این باب قانون مدنی اشعار میدارد زن میتواند تا مهر به تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و در این حالت زن ناشزه محسوب نمی شود و این امتناع وی مسقط حق نفقه نخواهد بود نکته ی مهمی که وجود دارد این است که زن اگر قبل از دریافت مهر حتی برای یک بار از مرد تمکین کند و در بستر او بخوابد حق حبس او ساقط میگردد و دیگر نمی تواند به عنوان عدم تادیه مهر از انجام وظایف زناشویی خود داری کند که این مورد در ماده 1086 قانون مدنی ذکر گردیده است.

انواع مهریه از لحاظ زمان مطلبه:

مهریه عندالمطالبه

مهریه عندالمطالبه به محض مطالبه زن بر ذمه شوهر قرار میگیرد و زن به راحتی دارای حق حبس می باشد و بار اثباتی تمکن مرد بر عهده خود اوست

مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه زن برای گرفتن مهریه ابتدا باید استطاعت مالی و تمکن مالی وی را اثبات کند یعنی بار اثباتی دارا بودن مرد به عهده زن است که در این حالت حق حبس نیز مورد خدشه واقع میگردد و عملاً در این نوع مهریه اعمال حق حبس دشوار میگرد

گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر

از دیگر مسائلی که در مورد مهریه سوال عامه افراد است مهریه زن پس از فوت همسر است و اینکه آیا در صورت باکره بودن مهریه نصف مشود یا خیر؟ همانطور که میدانید زن پس از فوت همسر مستحق دریافت تمام مهریه از ماترک متوفی میگردد و در این مورد بر خلاف طلاق، باکره بودن زن باعث تنصیف مهریه نمی گردد و زن در این حالت مستحق دریافت تمام مهر می باشد. در تمام موارد مذکور وکیل مهریه زن می تواند با آگاهی از این قوانین بهترین اقدام را بکند و موجبات احقاق حقوق موکل خود را فراهم آورد .

مهریه در طلاق توافقی

همانطور که میدانید یکی از مرسوم ترین انواع طلاق ، طلاق توافقی می باشد که در آن زوجین برای مهریه تعیین تکلیف میکنند و معمولاً زن در قبال بخشش بخشی از مهریه رضایت به طلاق میدهد و تا پایان مدت عده می تواند به مابذل رجوع کند و طلاق را فسخ کند و مهریه ی خویش را بگیرد بنابراین در این نوع طلاق توافق طرفین تعیین کننده است.

تعیین مهریه بیش از 110 سکه

بحث تعیین مهریه بیش از110 سکه، که تبدیل به بحث داغ این روزها شده است فقط در مهریه عندالمطالبه جایگاه خود را می یابد.

 

وقتی مهریه عندالمطالبه باشد، هم می‌توان به هر مبلغ و میزانی، بر میزان مهریه توافق نمود اما اگر مهریه مثلا2000 سکه باشد و زوجه با توجه به عندالمطالبه بودن مهریه، تمامی مهریه خود را یکجا مطالبه نماید و نتواند مالی از شوهر معرفی نماید که امکان وصول مهریه از آن مال به نحو آسان وجود داشته باشد، فقط امکان استفاده از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار جهت بازداشت و زندانی کردن شوهر بابت عدم پرداخت نفقه به میزان 110 سکه و یا معادل ریالی آن را دارد و بابت بقیه مبلغ مهریه شوهر زندانی نمی‌شود.

 

حکم حبس شوهر به دلیل عدم پرداخت نفقه، فقط به میزان 110 سکه اجرا می‌شود که تا زمان پرداخت آن توسط شوهر، اثبات اعسار و یا جلب رضایت همسر، باید در زندان بماند.

درمثال بالا، شوهر برای عدم پرداخت 110 سکه زندانی می‌شود و از یکی از طرق عرض شده از زندان آزاد می‌شود و بابت بقیه مبلغ، زن مکلف به معرفی اموال شوهر می‌باشد و امکان حبس شوهر برای مبلغ مازاد بر 110 سکه طلا وجود ندارد.

مزیت انتخاب وکیل در پرونده‌های حقوقی برکسی پوشیده نیست. پرونده‌های خانواده با توجه به ظرافت های خاص موجود در این گونه پرونده ها و لزوم تسریع در روند پرونده‌های خانواده وکلای متخصص و مشاوران موسسه حقوقی وکیل برتر آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای خانواده به هم وطنان عزیز می باشد.

 

جهت انواع مشاوره های حقوقی و مشاوره های ملکی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

5/5 - (27 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.