خدمت سربازی و چگونگی احتساب در سوابق بیمه

سربازی در لغت به معناي باختن سر، جانفشانی کردن، تا پاي جان در رزم ایستادن و جان باختن است؛ اما در اصطلاح امروزي خدمت دائمی یا موقت در نیروهاي مسلح کشورها، سربازي نامیده می شود.برخی از کشور ها مردانی که به سن خاصی (مثلا 18 سال)می رسند به خدمت وظیفه سربازی اعزام می کنند.(مانند ایران)،در برخی دیگر از کشور ها (مانند کوبا)این اجبار برای زنان نیز وجود دارد.

 

با این حال برخی از افرادی که از نظر سنی مشمول این خدمت می شوند به دلایل گوناگون(همچون نارسایی فیزیکی یا روانی)از خدمت معاف می شوند.در برخی دیگر از کشور ها خدمت سربازی اجباری نیست و جوانان می توانند به صورت داوطلبانه به استخدام ارتش حرفه ای کشورشان در آیند(آمریکا)فراخوان خدمت وظیفه عمومی در شرایط عادی غالبا در این کشور وجود ندارد ولی حاکمان این کشورها احتمال این فراخوان در شرایط اضطراری به هیچ وجه رد نمی کنند.

 

خدمت وظيفه عمومي به رسميت شناخته شد. در این زمينه و به موجب ماده 1 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1371 بدین شرح مشخص گردید: «دفاع از استقلال و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسلامي ایران و جان و مال و ناموس مردم وظيفه دیني و ملي هر فرد ایراني است و در اجراي این وظيفه كليه اتباع ذكور دولت جمهوري اسلامي ایران مكلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات این قانون مي باشند و هيچ فرد مشمول خدمت وظيفه عمومي را جز در موارد مصرح در این قانون نمي توان از خدمت معاف كرد».

 

مشمولين خدمت وظيفه عمومي جزء مأموران به خدمت عمومي یا كشوري محسوب مي شوند. با این توصيف این قبيل امور و خدمات را كه اداره آنها به طور مستقيم و غير مستقيم در دست دولت قرار دارد و دولت به مردم خدمت انجام مي دهد در اصطلاح خدمات عمومي مي نامند.به عبارت دیگر خدمات عمومي متضمن رفع نيازها و تأمين منافع عمومي است و اداره آن از روابط آزاد و ابتكار خصوصي خارج شده و به گونه اي در اختيار دولت قرار گرفته است.

 

امور عمومي مبتني بر دو عنصر است: «-وجود یک امر اجتماعي كه از جمله نيازهاي عمومي یا تنها در برگيرنده نوعي منافع عمومي باشد. 2-اداره آن امر و فعاليت اجتماعي باید به گونهاي در دست دولت قرار گيرد.»تنها مالكي كه مي تواند شاخص امور و خدمات عمومي باشد، قصد قانونگذار است و بر طبق قانون، ایجاد و حذف امور و خدمات عمومي در صلاحيت اوست.

 

پس از اتمام دوره سربازی اهداف افراد برای گذران زندگی متفاوت است. در ماده 95 قانون تامین اجتماعی مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد مـشمول ایـن قـانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه محسوب خواهد شد. بسیاری از اشخاص پس از اتمام دوره سربازی در نظر دارند که در شرکت های دولتی یا خصوصی استخدام شوند؛ برای این دسته افراد بیمه سربازی اهمیت زیادی دارد زیرا در این صورت دو سال زودتر بازنشسته خواهند شد.

 

اشخاص دوران سربازی خود را جدی تر گذرانده و به فکر فرار از آن نیستد زیرا می توانند دو سال زود تر بازنشسته می شوند. به همین دلیل قانون گذاران برای ترغیب بیشتر جوانان و احترام به آن ها به سبب گذراندن دو سال از بهترین سال های جوانی خود شرایطی را در نظر گرفته اند که با استفاده از بیمه سربازی این دوران جز سوابق در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن یک سری شرایط به ازای گذراندن هر یک سال خدمت، یک سال به سابقه بیمه اضافه شده و دو سال خدمت سربازی به عنوان سابقه در نظر گرفته می شود.

در انتهای خدمت در هر شغل و حرفه ای بیمه سربازی جز بیمه بازنشستگی محسوب شده و جز سنوات کاری فرد محسوب می شود. البته دقت کنید که بیمه سربازی در صورتی برای فرد اعمال می شود که فرد سابقه بیمه دیگری در سازمان تأمین اجتماعی داشته و برای یک بازه زمانی مشخص حق بیمه پرداخت کرده باشد. در نتیجه اگر فردی به جز دو سال خدمت سربازی حق بیمه دیگری را پرداخت نکرده باشد بیمه سربازی به او تعلق نمی گیرد.

 

دو سال بیمه سربازی به تنهایی برای افراد کارایی ندارد زیرا در مدت دو سال هیچ فردی بازنشسته نمی شود. پس فرد باید در ادامه بیمه پرداختی درخواست محاسبه بیمه مرتبط با خدمت سربازی را بدهد؛ در این صورت دو سال به سابقه کاری او اضافه می شود.

 

بیمه سربازی و میزان حق بیمه می بایست مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی باشد. سازمان تأمین اجتماعی برای قبول دو سال خدمت سربازی پرداخت مبالغی را در نظر گرفته است که این مبالغ با توجه به سال پایان خدمت و درخواست خرید بیمه سربازی متفاوت است. سربازان معمولاً در دوران خدمت خود هیچ حق بیمه ای پرداخت نمی کنند و از سازمان وظیفه حقوق نیز دریافت می کنند پس احتمالاً به همین دلیل برای دریافت این بیمه پول دریافت می شود.

 

یکی دیگر از دلایلی که مزید علت بر دریافت پول می باشد داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی در دوران خدمت است. در طول مدت خدمت، سربازان می توانند با مراجعه به بیمارستان های طرف قرارداد نیرو های مسلح از خدمات تخصصی و عمومی پزشکی بهره‌مند شوند. در نتیجه پرداخت هزینه برای محسوب شدن حق بیمه دوران خدمت برای جبران این امکانات و عدم پرداخت حق بیمه بوده و منطقی است.

 

قانون بیمه بیان می کند که افرادی که پس از سال ۱۳۸۳ به خدمت سربازی رفته اند موظف هستند مبلغی را برای خرید حق بیمه بپردازند.به طور کلی افرادی نیز قبل از سال 1383خدمت سربازی را به پایان رسانده اند می توانند بدون پرداخت هزینه از این بیمه استفاده کنند.باید بدانید که این مبلغ پرداختی کاملاً به زمان درخواست شما بستگی دارد.

 

زمانی که فردی درخواست بیمه کند میانگین حقوق دو سال قبل آن محاسبه می شود. فرد متقاضی موظف است هفت درصد این میانگین را پرداخت کرده و ۲۳ درصد مابقی را دولت می پردازد. این هفت درصد در مدت زمان خدمت فرد ضرب می شود که عدد حاصل میزان هزینه پرداختی فرد است.

 

البته کسانی که می‌خواهند طول مدت خدمت سربازی‌شان به‌صورت رایگان به‌عنوان سابقه بیمه‌پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی محاسبه شود، نیازمند داشتن سه شرط اساسی هستند. این سه شرط عبارتند از اینکه؛

  1. داوطلبان باید قبل از ورود به خدمت سربازی سابقه‌بیمه پردازی داشته باشند.
  2. پیش از هفتم مرداد سال 1385 خدمت سربازی‌ شان به پایان رسیده باشد.
  3. پس از پایان سربازی نیز بیمه‌پرداز سازمان بیمه تأمین اجتماعی بوده‌ باشند.

براساس ماده 95 قانون تامین اجتماعی که از سوی مجلس تصویب شده است، این سه شرط برای افرادی که متقاضی استفاده از سابقه بیمه رایگان دوران خدمت سربازی هستند، الزامی است و نبود هر یک از این سه شرط امکان برخورداری افراد از این نوع سابقه بیمه‌پردازی را ناممکن خواهد کرد.برای محاسبه سربازی بیمه شده می ‌تواند تقاضای خود را درباره محاسبه خدمت سربازی در سوابق بیمه به شعب تامین اجتماعی، ارائه دهد و هزینه مربوط به آن را یکجا و یا اقساطی پرداخت نماید.

 

همچنین بـه موجـب مـاده قانونی مورد اشـاره و با توجه به تبصره مـاده 14 قانون کار… و دادنامه شـماره 1130 مـورخ 2/10/86 هیئـت عمومـی دیـوان عدالـت اداری، کلیـه بیمه شـدگان و دریافت کننـدگان مسـتمری های بازنشسـتگی و از کارافتادگی مشـمول قانون تأمین اجتماعی که قبـل از تاریخ لازم الاجرا شـدن قانون مذکـور   در کارگاه هـای مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی اشـتغال داشـته و به واسـطه رابطـه مزدبگیری دارای سـابقه پرداخت حق بیمه بوده و پـس از پایان خدمت نظام وظیفـه مجدداً در مؤسسـات و کارگاه های مشـمول قانـون تأمین اجتماعی اشـتغال یافتـه و مبـادرت به تـداوم بیمه پردازی نزد سـازمان تأمیـن اجتماعی  نموده باشند.

 

چنانچه مــراحل یاد شده تمــاما انجـام شـده باشـد، در این صـورت متقاضیان موصـوف صرنظر از اینکـه در تاریخ تقاضـا، بیمه پرداز باشـند یا نباشـند، مشـمول مـاده 95 قانون تأمیـن اجتماعی بـوده و از پرداخـت حـق بیمه دوره ی سـربازی معـاف خواهند بود. مـاده قانونـی مذکـور صرفـا ناظـر بر مـدت خدمت وظیفـه می باشـد کـه مـدت آن در کارت پایـان خدمـت درج گردیده اسـت.به طور کلی براساس ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی اگر فردی قبل از خدمت سربازی بیمه باشد و بعد از خدمت سربازی هم بیمه شود.

 

این فاصله طول خدمت سربازی به صورت رایگان برایش محاسبه می شود و نیاز به پرداخت وجهی ندارد. کسانی که این شرایط را ندارند؛ یعنی قبل از خدمت سربازی بیمه نبودند و بعد از سال ۸۵ بیمه شدند، با مراجعه به شعب بیمه تامین اجتماعی و درخواست بیمه خدمت سربازی می توانند با پرداخت وجهی این بیمه را به سنوات خود اضافه کنند. شعب تامین اجتماعی با بررسی حقوق و مزایای دو سال آخر بیمه شده و با اخذ هفت درصد از میانگین حقوق و مزایا نسبت به برقراری بیمه خدمت سربازی اقدام می کنند.

 

موسسه حقوقی وکیل برتر آماده ارائه خدمات حقوقی به شما بازدیدکنندگان محترم می باشد. از جمله این خدمات می توان به معرفی وکیل ، وکیل ملکی در تهران، وکیل مهریه می باشد و از دیگر خدمان موسسه این است که سعی بر این دارد با توجه به اینکه شما کاربران محترم به برخی از صفحات داخلی سایت بر می خورید  و ممکن است به صفحات اصلی مثل وکیل پایه یک ، وکیل پایه یک دادگستری ، وکیل دادگستری  ، مشاوره حقوقی ، شماره تلفن وکیل که بیشترین بازدید ها را دارند برخورد نکنید ما این لینکها را برای دسترسی آسانتر شما داخل صفحات سایت قرار دادیم

به ما رای دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *